dot dot
dot
สภาพมลภาวะอากาศ กทม. Bangkok Air Pollution
วันอาทิตย์ที่ 18 เดือนมีนาคม พ.ศ.2561 เวลา 1000
แบบสำรวจความพึงพอใจ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
ประกวดราคา สอบราคา
ประกวด สอบราคา E-Auction
การจัดการความรู้ วศ.ทร.
หลักการตรวจสอบเครื่องดับเพลิง ขั้นต้น
ภาพน้ำท่วม วศ.ทร.ปี54
ผลิตภัณฑ์เพื่อการสวัสดิการ วศ.ทร.
แบบสอบถาม ผลิตภัณฑ์เพื่อการสวัสดิการ วศ.ทร.
เพิ่มพูนทักษะความรู้ภาษาอังกฤษกำลังพล วศ.ทร. ตามนโยบาย ผบ.ทร.
Facebook Science
twitter Science

ร้องเรียน / ร้องทุกข์ วศ.ทร.
ผลงานประจำปี 2558 วศ.ทร.
การบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมือดับเพลิง
สิ่งแวดล้อมทางทะเลจำนวนผู้เข้าชม


 
   นาวาเอก วสันต์ จันทวงค์ รองเจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ ให้การต้อนรับ นายไชยา กัญญาพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล และคณะอาจารย์ เพื่อรับฟังข้อเสนอในการทำข้อตกลง (MOU) ด้านการศึกษาระหว่างกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ และโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบายกองทัพเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ด้านกิจการพลเรือน ในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานของกองทัพเรืออย่างต่อเนื่อง ณ กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ เมื่อ ๑๓ มี.ค.๖๑
   พลเรือตรี วิพันธุ์ ชมะโชติ เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล วศ.ทร. ประจำปี งป.๖๑ ณ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ปิ่นเกล้า ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ เมื่อ ๑๐ มี.ค.๖๑
   พลเรือตรี วิพันธุ์ ชมะโชติ เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ ให้การต้อนรับ พลเรือเอก นวพล ดำรงพงศ์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ และคณะ ผู้บังคับบัญชาชั้นสูงของ ทร. ในการตรวจเยี่ยมหน่วย เพื่อรับทราบ ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง ในการปฏิบัติงานของ วศ.ทร. ณ ห้องประชุม สวพ.ทร. เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ เมื่อ ๘ มี.ค.๖๑
   นาวาเอก กิตติ ยุกติรัตน รองเจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีมอบธงประจำหลักสูตร ของนักเรียนหลักสูตรการป้องกัน นิวเคลียร์ ชีวะ เคมี ต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร ประจำปี งป.๖๑ ณ ลานอเนกประสงค์ กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ เมื่อ ๕ มี.ค.๖๑
   พลเรือตรี วิพันธุ์ ชมะโชติ เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ ตรวจเยี่ยมการฝึก แลกเปลี่ยนขั้นตอนการปฏิบัติในการเข้าพิสูจน์ทราบและเก็บหลักฐาน พื้นที่ปนเปื้อนสารพิษ เคมี ชีวะ รังสี นิวเคลียร์ ในการฝึกร่วม/ผสม Cobra Gold 2018 ของชุดปฎิบัติการสงครามนิวเคลียร์ ชีวะ เคมี กรมวิทยา ศาสตร์ทหารเรือ ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศ กองทัพอากาศ และ 3d Marine Division CBRN Platoon ณ สนามฝึก ทร. หมายเลข ๑๖ บ.จันทเขลม อ.เขาคิชฌกูฎ จว.จันทบุรี เมื่อ ๒๑ ก.พ.๖๑
   นาวาเอก กิตติ ยุกติรัตน รองเจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิด การอบรมหลักสูตรการป้องกัน นิวเคลียร์ ชีวะ เคมี ต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร ประจำปี งป.๖๑ ของ โรงเรียนวิทยาศาสตร์ กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ ณ บริเวณห้องโถงประกอบพิธี กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ เมื่อ ๑๙ ก.พ.๖๑
   นาวาเอก อมร ทองเหม ผู้อำนวยการกองวิทยาการ กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ และผู้อำนวยการกองอำนวยการฝึก นิวเคลียร์ ชีวะ เคมี กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ ต้อนรับคณะ พลอากาศเอก สุทธิพงษ์ อินทรียงค์ รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้แทนกองกำลังสหรัฐอเมริกาภาคพื้นแปซิฟิก (USPACOM) และผู้แทนกองทัพสาธารณรัฐเกาหลี ในการตรวจเยี่ยมและชมการฝึกปฏิบัติการยุทธสะเทินน้ำสะเทินบก และการตรวจและทำลายล้างพิษให้กับประชาชนก่อนการอพยพในการฝึกร่วม/ผสม คอบร้าโกลด์ 2018 ณ บ้านหาดยาว อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อ ๑๗ ก.พ.๖๑
   พลเรือตรี วิพันธุ์ ชมะโชติ เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ นำคณะข้าราชการ ทหาร ลูกจ้าง และพนักงานราชการ กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เข้าร่วมกิจกรรมการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ของ วศ.ทร. ครั้งที่ ๑/๖๑ ตามโครงการพัฒนาเครือข่ายสร้างเสริมคุณภาพชีวิตกำลังพล ประจำปี งป.๖๑ ดำเนินการทดสอบโดย เจ้าหน้าที่จากกองเวชกรรมป้องกัน กรมแพทย์ทหารเรือ ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ พื้นที่กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ เมื่อ ๑๓ ก.พ.๖๑
   พลเรือตรี วิพันธุ์ ชมะโชติ เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ นำคณะนายทหารเข้าเยี่ยมคำนับ พลตรี พรประสิทธิ์ กล่ำสมบัติ เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารบก เพื่อนำเสนอและปรึกษาหาแนวทางความร่วมมือของทั้งสองหน่วยงาน ในอันที่จะบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางทหาร ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ " One Country One Team ณ กองบังคับการ กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ เมื่อ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
 
 
 
txt-plan.jpgCopyright © 2014 Naval Science Department All Rights Reserved.
หน้าหลัก | ประวัติหน่วย | ผู้บังคับบัญชา | ผู้บังคับบัญชาในอดีต | หน่วยงาน | วิสัยทัศน์/พันธกิจ | เฉพาะสมาชิก | แผนที่ | ติดต่อเรา

:: กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ Naval Science Department ::
Address : กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ 83 หมู่ 12 พุทธมณฑลสาย 3 เขตทวีวัฒนา กทม. 10170
Tel : 0-2475-7104 Fax : 0-2475-7138 Email : prnavalscience@gmail.com Facebook : prnavalscience