dot dot
dot
สภาพมลภาวะอากาศ กทม. Bangkok Air Pollution
วันจันทร์ที่ 28 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 1000
แบบสำรวจความพึงพอใจ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
ประกวดราคา สอบราคา
ประกวด สอบราคา E-Auction
การจัดการความรู้ วศ.ทร.
หลักการตรวจสอบเครื่องดับเพลิง ขั้นต้น
ภาพน้ำท่วม วศ.ทร.ปี54
ผลิตภัณฑ์เพื่อการสวัสดิการ วศ.ทร.
แบบสอบถาม ผลิตภัณฑ์เพื่อการสวัสดิการ วศ.ทร.
เพิ่มพูนทักษะความรู้ภาษาอังกฤษกำลังพล วศ.ทร. ตามนโยบาย ผบ.ทร.
Facebook Science
twitter Science

ร้องเรียน / ร้องทุกข์ วศ.ทร.
ผลงานประจำปี 2558 วศ.ทร.
การบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมือดับเพลิง
สิ่งแวดล้อมทางทะเลจำนวนผู้เข้าชม


 
   พลเรือตรี วิพันธุ์ ชมะโชติ เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับยศข้าราชการกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน ๓ นาย คือ ว่าที่ เรือเอกหญิง ทิพย์ศิรา ทองพิลา จ่าเอก นาชา ปั้นทอง และ จ่าโท จตุรงค์ โซยรัมย์ ณ บริเวณห้องโถงประกอบพิธี กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ เมื่อ ๒๓ พ.ค.๖๑
   นาวาเอก กิตติ ยุกติรัตน รองเจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมวันทำความสะอาดใหญ่ กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ (BIG CLEANING DAY) ประจำปี ๒๕๖๑ ณ บริเวณพื้นที่ภายในอาคารกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ เมื่อ ๑๘ พ.ค.๖๑
   พลเรือตรี วิพันธุ์ ชมะโชติ เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับยศ ข้าราชการกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน ๑ นาย คือ ว่าที่ น.อ.รณฤทธิ์ สินทนะโยธิน ณ บริเวณห้องโถงประกอบพิธี กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เมื่อ ๑๑ พ.ค.๖๑
   นาวาเอก วสันต์ จันทวงค์ รองเจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ และคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ประชุมหารือและสำรวจสถานที่ในการจัดงานนิทรรศการวิทยาศาสตร์วิชาการร่วมกันระหว่าง วศ.ทร และ วศ.ทบ. ณ หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ เมื่อ ๙ พ.ค.๖๑
   พลเรือตรี วิพันธุ์ ชมะโชติ เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เป็นประธานในการฝึกทบทวนชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจที่ ๓ รองรับการบรรเทาสาธารณภัยพื้นที่สัตหีบและใกล้เคียง ณ แผนกสนับสนุนสายวิทยาศาสตร์สัตหีบ กผบ.วศ.ทร. อ.บ้านฉาง จว.ระยอง เมื่อ ๙ พ.ค.๖๑
   พลเรือตรี วิพันธุ์ ชมะโชติ เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เป็นประธานในงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้และมอบรางวัลให้กับกำลังพล วศ.ทร. ณ แผนกสนับสนุนสายวิทยาศาสตร์สัตหีบ กผบ.วศ.ทร. อ.บ้านฉาง จว.ระยอง เมื่อ ๙ พ.ค.๖๑
   กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ โดยคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ นำข้าราชการ ทหาร ลูกจ้างและพนักงานราชการ ร่วมทำกิจกรรมพัฒนาพื้นที่ด้านหน้าประตู ทางเข้า-ออก ถนนโดยรอบอาคารกองบังคับการ อาคารกองผลิตและซ่อมบำรุง รวมทั้งอาคารคลังวิทยาศาสตร์ทหารเรือ ณ กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ/สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหาร กองทัพเรือ ณ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพ ฯ เมื่อ ๒ พ.ค.๖๑
   นาวาเอก กิตติ ยุกติรัตน รองเจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิด การจัด กิจกรรมการจัดทำฐานข้อมูล BMI กำลังพล กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ โดยการจัดซื้อ อุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินการออกกำลังกาย ตามโครงการสมาร์ท BMI ทหารเรือไทย ใส่ใจ สุขภาพ และออกกำลังกาย ในการนี้ได้นำคณะข้าราชการ ทหาร ลูกจ้างและพนักงานราชการ วศ.ทร. ออกกำลังกายแบบแอโรบิค ณ ลานอเนกประสงค์ กองบังคับการ กรมวิทยาศาสตร์ ทหารเรือ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพ ฯ เมื่อ ๒๕ เม.ย.๖๑
   นาวาเอก กิตติ ยุกติรัตน รองเจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับยศ ข้าราชการกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน ๒ นาย คือ ว่าที่ ร.ต.สมควร สุขะการีย์ และ จ.อ.วิชาญ จันทร์ไพศรี ณ บริเวณห้องโถงประกอบพิธี กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เมื่อ ๒๔ เม.ย.๖๑
   นาวาเอก กิตติ ยุกติรัตน รองเจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีปลดทหารกองประจำการ ผลัดที่ ๑/๕๙ สังกัดกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ จำนวน ๒ นาย คือ พลฯ อาคีรา ซ่อนกลิ่น และ พลฯ ปรัชญากรณ์ ดอนอ่อนเบ้า ณ บริเวณห้องโถงประกอบพิธี กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เมื่อ ๒๗ เม.ย.๖๑
   นาวาเอก กิตติ ยุกติรัตน รองเจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีสรงน้ำพระ และรดน้ำขอพรผู้บังคับบัญชา พร้อมทั้งกล่าวอวยพรข้าราชการ ทหาร ลูกจ้างและพนักงานราชการ เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล และสืบสานอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามดั้งเดิมของไทย ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ชั้น ๑ กองบังคับการ กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เมื่อ ๑๐ เม.ย.๖๑
   นาวาเอก กิตติ ยุกติรัตน รองเจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมหลักสูตรการป้องกัน นิวเคลียร์ ชีวะ เคมี ต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร และมอบใบประกาศนียบัตรพร้อมเครื่องหมายความสามารถ ประจำปี งป.๖๑ ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ ณ บริเวณห้องโถงประกอบพิธี กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เมื่อ ๓๐ มี.ค.๖๑
   พลเรือตรี วิพันธุ์ ชมะโชติ เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ พร้อมคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ และข้าราชการของกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ ให้การต้อนรับ พลตรี พรประสิทธิ์ กล่ำสมบัติ เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารบก และคณะข้าราชการของกรมวิทยาศาสตร์ทหารบก ในการจัดกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการ และการแข่งขันกีฬาประเพณีประจำปีของทั้ง 2 หน่วยงาน ภายใต้ชื่อกิจกรรม “วศ.สัมพันธ์” ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ “One Country One Team” ในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้บริหารภาคราชการในการทำงานอย่างบูรณาการร่วมกันในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ซึ่งปีนี้เป็นการจัดกิจกรรมครั้งแรก โดยกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือเป็นเจ้าภาพ นโยบายกองทัพเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ด้านกิจการพลเรือน ในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานของกองทัพเรืออย่างต่อเนื่อง ณ ห้องปลาดาว อาคารรับรองฐานทัพเรือสัตหีบ และอาคารแบดมินตัน กองเรือยุทธการ จังหวัดชลบุรี เมื่อ ๑๖ มี.ค.๖๑
   นาวาเอก วสันต์ จันทวงค์ รองเจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ ให้การต้อนรับ นายไชยา กัญญาพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล และคณะอาจารย์ เพื่อรับฟังข้อเสนอในการทำข้อตกลง (MOU) ด้านการศึกษาระหว่างกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ และโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบายกองทัพเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ด้านกิจการพลเรือน ในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานของกองทัพเรืออย่างต่อเนื่อง ณ กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ เมื่อ ๑๓ มี.ค.๖๑
   พลเรือตรี วิพันธุ์ ชมะโชติ เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล วศ.ทร. ประจำปี งป.๖๑ ณ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ปิ่นเกล้า ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ เมื่อ ๑๐ มี.ค.๖๑
   พลเรือตรี วิพันธุ์ ชมะโชติ เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ ให้การต้อนรับ พลเรือเอก นวพล ดำรงพงศ์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ และคณะ ผู้บังคับบัญชาชั้นสูงของ ทร. ในการตรวจเยี่ยมหน่วย เพื่อรับทราบ ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง ในการปฏิบัติงานของ วศ.ทร. ณ ห้องประชุม สวพ.ทร. เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ เมื่อ ๘ มี.ค.๖๑
   นาวาเอก กิตติ ยุกติรัตน รองเจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีมอบธงประจำหลักสูตร ของนักเรียนหลักสูตรการป้องกัน นิวเคลียร์ ชีวะ เคมี ต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร ประจำปี งป.๖๑ ณ ลานอเนกประสงค์ กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ เมื่อ ๕ มี.ค.๖๑
   พลเรือตรี วิพันธุ์ ชมะโชติ เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ ตรวจเยี่ยมการฝึก แลกเปลี่ยนขั้นตอนการปฏิบัติในการเข้าพิสูจน์ทราบและเก็บหลักฐาน พื้นที่ปนเปื้อนสารพิษ เคมี ชีวะ รังสี นิวเคลียร์ ในการฝึกร่วม/ผสม Cobra Gold 2018 ของชุดปฎิบัติการสงครามนิวเคลียร์ ชีวะ เคมี กรมวิทยา ศาสตร์ทหารเรือ ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศ กองทัพอากาศ และ 3d Marine Division CBRN Platoon ณ สนามฝึก ทร. หมายเลข ๑๖ บ.จันทเขลม อ.เขาคิชฌกูฎ จว.จันทบุรี เมื่อ ๒๑ ก.พ.๖๑
   นาวาเอก กิตติ ยุกติรัตน รองเจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิด การอบรมหลักสูตรการป้องกัน นิวเคลียร์ ชีวะ เคมี ต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร ประจำปี งป.๖๑ ของ โรงเรียนวิทยาศาสตร์ กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ ณ บริเวณห้องโถงประกอบพิธี กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ เมื่อ ๑๙ ก.พ.๖๑
   นาวาเอก อมร ทองเหม ผู้อำนวยการกองวิทยาการ กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ และผู้อำนวยการกองอำนวยการฝึก นิวเคลียร์ ชีวะ เคมี กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ ต้อนรับคณะ พลอากาศเอก สุทธิพงษ์ อินทรียงค์ รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้แทนกองกำลังสหรัฐอเมริกาภาคพื้นแปซิฟิก (USPACOM) และผู้แทนกองทัพสาธารณรัฐเกาหลี ในการตรวจเยี่ยมและชมการฝึกปฏิบัติการยุทธสะเทินน้ำสะเทินบก และการตรวจและทำลายล้างพิษให้กับประชาชนก่อนการอพยพในการฝึกร่วม/ผสม คอบร้าโกลด์ 2018 ณ บ้านหาดยาว อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อ ๑๗ ก.พ.๖๑
   พลเรือตรี วิพันธุ์ ชมะโชติ เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ นำคณะข้าราชการ ทหาร ลูกจ้าง และพนักงานราชการ กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เข้าร่วมกิจกรรมการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ของ วศ.ทร. ครั้งที่ ๑/๖๑ ตามโครงการพัฒนาเครือข่ายสร้างเสริมคุณภาพชีวิตกำลังพล ประจำปี งป.๖๑ ดำเนินการทดสอบโดย เจ้าหน้าที่จากกองเวชกรรมป้องกัน กรมแพทย์ทหารเรือ ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ พื้นที่กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ เมื่อ ๑๓ ก.พ.๖๑
   พลเรือตรี วิพันธุ์ ชมะโชติ เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ นำคณะนายทหารเข้าเยี่ยมคำนับ พลตรี พรประสิทธิ์ กล่ำสมบัติ เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารบก เพื่อนำเสนอและปรึกษาหาแนวทางความร่วมมือของทั้งสองหน่วยงาน ในอันที่จะบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางทหาร ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ " One Country One Team ณ กองบังคับการ กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ เมื่อ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
 
 
 
txt-plan.jpgCopyright © 2014 Naval Science Department All Rights Reserved.
หน้าหลัก | ประวัติหน่วย | ผู้บังคับบัญชา | ผู้บังคับบัญชาในอดีต | หน่วยงาน | วิสัยทัศน์/พันธกิจ | เฉพาะสมาชิก | แผนที่ | ติดต่อเรา

:: กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ Naval Science Department ::
Address : กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ 83 หมู่ 12 พุทธมณฑลสาย 3 เขตทวีวัฒนา กทม. 10170
Tel : 0-2475-7104 Fax : 0-2475-7138 Email : prnavalscience@gmail.com Facebook : prnavalscience