dot dot
dot
แบบสำรวจความพึงพอใจ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
ประกวดราคา สอบราคา
ประกวด สอบราคา E-Auction
การจัดการความรู้ วศ.ทร.
หลักการตรวจสอบเครื่องดับเพลิง ขั้นต้น
ภาพน้ำท่วม วศ.ทร.ปี54
ผลิตภัณฑ์เพื่อการสวัสดิการ วศ.ทร.
แบบสอบถาม ผลิตภัณฑ์เพื่อการสวัสดิการ วศ.ทร.
เพิ่มพูนทักษะความรู้ภาษาอังกฤษกำลังพล วศ.ทร. ตามนโยบาย ผบ.ทร.
Facebook Science
twitter Science

ร้องเรียน / ร้องทุกข์ วศ.ทร.
การบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมือดับเพลิง
สิ่งแวดล้อมทางทะเลจำนวนผู้เข้าชม


 


  • กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ ได้เริ่มจัดตั้งขึ้นเป็น "หอวิทยาศาสตร์" เมื่อ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๗๑ โดยมีภารกิจ คือ การวิเคราะห์ทางเคมี การทดสอบ ทางฟิสิกส์ และการทดลองทางไฟฟ้า

  • พ.ศ.๒๔๗๓ หอวิทยาศาสตร์ ได้รับโอนแผนกโรงงานฝึกการจักรของโรงเรียนนายเรือเข้ามา รวมอยู่ด้วย เนื่องจากในขณะนั้น ยังขึ้นการปกครองกับโรงเรียนนายเรือ

  • พ.ศ.๒๔๘๖ หอวิทยาศาสตร์ ได้รับสมัครผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเข้าเป็นนายทหารสัญญาบัตร และผู้สำเร็จการศึกษามัธยมปีที่ ๖ (ม.๖ เดิม)เข้าเป็นพนักงานประจำหอวิทยาศาสตร์ เป็นครั้งแรก

  • พ.ศ.๒๔๙๒ หอวิทยาศาสตร์ ได้เปลี่ยนฐานะเป็น "กองวิทยาศาสตร์ ทหารเรือ" ขึ้นตรงต่อ กรมเสนาธิการทหารเรือ

  • พ.ศ.๒๔๙๔ ได้เพิ่มแผนกวิจัยขึ้นมาอีกแผนกหนึ่ง ให้มีภารกิจในการศึกษา ค้นคว้าทดลองและผลิตวัสดุขึ้นมาตามความต้องการของกองทัพเรือ

  • พ.ศ.๒๔๙๗ กองทัพเรือได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารสำนักงานกองวิทยาศาสตร์ทหารเรือให้ใหม่ โดยอยู่ในบริเวณเยื้องกับสถานีตำรวจนครบาล บางกอกใหญ่ ถนนอรุณอัมรินทร์

  • พ.ศ.๒๕๐๑ เปลี่ยนฐานะเป็นหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ โดยมีพระราชกฤษฎีกายกฐานะกองวิทยาศาสตร์ทหารเรือ ขึ้นเป็น " กรม วิทยาศาสตร์ ทหารเรือ " จัดอยู่ในส่วนกิจการพิเศษ ขึ้นตรงต่อกองทัพเรือ

  • พ.ศ.๒๕๒๗ ได้รับอนุมัติให้ปรับปรุงอัตราและจัดส่วนราชการเพิ่มขึ้น โดยแบ่งเป็น ๔ กอง ๓ แผนก คือ กองแผนและโครงการ กองวิเคราะห์ และทดสอบ กองวิทยาการ กองผลิตและซ่อมบำรุง แผนกธุรการ แผนกการเงิน และแผนกคลังวิทยาศาสตร์

  • พ.ศ.๒๕๔๐ ได้รับอนุมัติให้ปรับปรุงอัตราและจัดส่วนราชการใหม่โดยแบ่งเป็น ๕ กอง ๑ แผนก คือ กองบังคับการ กองแผนและโครงการ กองวิเคราะและทดสอบ กองวิทยาการ กองผลิตและซ่อมบำรุง และแผนกคลังวิทยาศาสตร์

  • ๑๘ เม.ย.๔๐ กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ ย้ายจากที่ตั้งเดิมไปยังที่ตั้งใหม่ เลขที่ ๘๓ หมู่ ๑๒ ถนนพุทธมณฑลสาย ๓ แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพ และได้เริ่มปฏิบัติงานตามปกติ ใน ๒๑ เม.ย.๔๐


Copyright © 2014 Naval Science Department All Rights Reserved.
หน้าหลัก | ประวัติหน่วย | ผู้บังคับบัญชา | ผู้บังคับบัญชาในอดีต | หน่วยงาน | วิสัยทัศน์/พันธกิจ | เฉพาะสมาชิก | แผนที่ | ติดต่อเรา

:: กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ Naval Science Department ::
Address : กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ 83 หมู่ 12 พุทธมณฑลสาย 3 เขตทวีวัฒนา กทม. 10170
Tel : 0-2475-7104 Fax : 0-2475-7138 Email : [email protected] Facebook : prnavalscience