น.อ.หญิง กิ่งแก้ว แก้วกรรณ์ หน.นฝอ.วศ.ทร. นำคณะทำงานติดตามประเมินผล ฯ เข้ารับการตรวจการสอบทานควบคุมภายใน (จำนวน ๗ ด้าน) จาก จร.ทร. ในวันจรับตรวจการสอบทานควบคุมภายใน (จำนวน ๗ ด้าน) จาก จร.ทร. ในวันจันทร์ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม บก.ทร.อาคาร บก.ทร.๕

Release Date : 28-06-2021 20:46:31
น.อ.หญิง กิ่งแก้ว แก้วกรรณ์ หน.นฝอ.วศ.ทร. นำคณะทำงานติดตามประเมินผล ฯ เข้ารับการตรวจการสอบทานควบคุมภายใน (จำนวน ๗ ด้าน) จาก จร.ทร. ในวันจรับตรวจการสอบทานควบคุมภายใน (จำนวน ๗ ด้าน) จาก จร.ทร. ในวันจันทร์ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม บก.ทร.อาคาร บก.ทร.๕