dot dot
dot
แบบสำรวจความพึงพอใจ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
ประกวดราคา สอบราคา
ประกวด สอบราคา E-Auction
การจัดการความรู้ วศ.ทร.
หลักการตรวจสอบเครื่องดับเพลิง ขั้นต้น
ภาพน้ำท่วม วศ.ทร.ปี54
ผลิตภัณฑ์เพื่อการสวัสดิการ วศ.ทร.
แบบสอบถาม ผลิตภัณฑ์เพื่อการสวัสดิการ วศ.ทร.
เพิ่มพูนทักษะความรู้ภาษาอังกฤษกำลังพล วศ.ทร. ตามนโยบาย ผบ.ทร.
Facebook Science
twitter Science

ร้องเรียน / ร้องทุกข์ วศ.ทร.
การบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมือดับเพลิง
สิ่งแวดล้อมทางทะเลจำนวนผู้เข้าชม


 
   พลเรือตรี เกษม หวลบุตตา เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้นพันจ่าเอก ณ ห้อง วศ.สัมพันธ์ กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ เมื่อ ๔ ต.ค.๖๒
   พลเรือตรี กิติพงษ์ เรืองเดช อดีตเจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ ส่งมอบหน้าที่เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ ให้กับ พลเรือตรี เกษม หวลบุตตา เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ ณ ห้อง วศ.สัมพันธ์ กรมวิทยาศาสตร์ ทหารเรือ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๑ ต.ค.๖๒
   พลเรือตรี กิติพงษ์ เรืองเดช เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีการเกษียณอายุราชการของข้าราชการ วศ.ทร. และมอบของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี งป.๖๒ จำนวน ๗ นาย ณ ห้องประชุม วศ.ทร./สวพ.ทร. (ชั้น ๕) กรม วิทยาศาสตร์ทหารเรือ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร เมื่อ ๑๙ ก.ย.๖๒
   พลเรือตรี กิติพงษ์ เรืองเดช เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เป็นประธานพิธีในการเปิดกิจกรรม วันการจัดการความรู้ ประจำปี งป.๒๕๖๒ ของกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ กิจกรรมประกอบด้วย การเสวนาและการสกัดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากผู้เชี่ยวชาญ ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรทั้งในและต่างประเทศ การบรรยายความรู้วิทยากรด้านการจัดการความรู้ ตลอดจนการจัดแสดงผลงานวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ณ ห้องประชุม วศ.ทร./สวพ.ทร. ชั้น ๕ กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ เมื่อ ๑๑ ก.ย.๖๒
   พลเรือตรี กิติพงษ์ เรืองเดช เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับยศข้าราชการกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน ๗ นาย ณ ห้อง วศ.สัมพันธ์ กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ เมื่อ ๒ ส.ค.๖๒
   พลเรือตรี กิติพงษ์ เรืองเดช เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ นำกำลังพล วศ.ทร.พร้อมเครื่องมือและสนับสนุนน้ำจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ (EM) ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นกล้าแห่งความดี “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ของกองทัพเรือ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๒ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยร่วมกับหน่วยงานของกองทัพเรือ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ กิจกรรมจิตอาสาประกอบด้วย การทำความสะอาดลานวัด พื้นถนน เก็บขยะ ตัดแต่งกิ่งไม้ ปรับภูมิทัศน์คูคลอง ทาสีกุฏิ กำแพงพระอุโบสถวัดครุฑ และวัดชิโนรสาราม วรวิหาร ตลอดจนการพัฒนาพื้นที่ชุมชนวัดครุฑ พื้นที่ชุมชนเขตบางกอกน้อย พื้นที่ชุมชนเขตบางกอกใหญ่ และบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง ณ บริเวณลานวัดครุฑ ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒
   พลเรือตรี กิติพงษ์ เรืองเดช เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ และคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของ วศ.ทร. ในการให้การสนับสนุนงานด้านการส่งกำลังและซ่อมบำรุงสายวิทยาศาสตร์ รวมทั้งประชุมหารือและรับทราบปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้อง ให้กับหน่วยต่างๆ ของ ทร.ในพื้นที่ภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๖ ก.ค.๖๒
   พลเรือตรี กิติพงษ์ เรืองเดช เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีปลดทหารกอง ประจำการ สังกัดกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ จำนวน ๑ นาย คือ พลทหาร ธนากร เกรียวเงิน ณ ห้อง วศ.สัมพันธ์ กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ เมื่อ ๓๐ ก.ค.๖๒
   พลเรือตรี กิติพงษ์ เรืองเดช เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ นักศึกษาฝึกงาน ประจำปี ๒๕๖๒ ที่กำลังศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยภาครัฐทั่วประเทศ จำนวน ๑๒ คน ณ ห้อง วศ.สัมพันธ์ กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ เมื่อ ๓๐ ก.ค.๖๒
   พลเรือตรี กิติพงษ์ เรืองเดช เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ นำผู้บังคับบัญชาระดับสูงและข้าราชการ ทหาร ลูกจ้าง และพนักงานราชการ วศ.ทร. เข้าทำการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ประจำปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ ตาม กระบวนการทดสอบสมรรถภาพทางกายกำลังพล ทร. กรมแพทย์ทหารเรือ กองทัพเรือ ณ บริเวณพื้นที่กรม วิทยาศาสตร์ทหารเรือ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ เมื่อ ๒๓ ก.ค.๖๒
   พลเรือตรี กิติพงษ์ เรืองเดช เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับยศข้าราชการกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน ๑ นาย คือ เรือเอกหญิง เหมือนแพร เนาวมุกดา ณ ห้อง วศ.สัมพันธ์ กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพ ฯ เมื่อ ๑๘ ก.ค.๖๒
   กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือและสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหาร กองทัพเรือ เป็นหน่วยรับเรือกระบี่ปราบเมืองมาร โดยมี นาวาโทมาโนช แก้วแกมสี หน.คลังวิทยาศาสตร์ ทำหน้าที่นายเรือ ตามสั่งการ คณะกรรมการจัดเตรียมความพร้อมขบวนเรือพระราชพิธี (คตร.) ในการจัดงานพระราชพิธีเสด็จเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคและถวายผ้าพระกฐินวัดอรุณราชวราราม ในวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2562 ทำการฝึกฝีพายในแม่น้ำเจ้าพระยา ระหว่างวันที่ 8 กรกฏาคม ถึง 9 สิงหาคม พ.ศ.2562 และจะทำการซ้อมย่อย และซ้อมใหญ่ตามที่ ทร. กำหนด
   พลเรือตรี กิติพงษ์ เรืองเดช เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ จัดการบรรยายพิเศษในหัวข้อ"เรื่อง พระมหากษัตริย์กับความมั่นคงของชาติ และพระราชประวัติของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี" ให้กับนายทหารชั้นผู้ใหญ่และข้าราชการของกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เมื่อวันพุธที่ ๑๐ ก.ค.๖๒ เวลา ๑๓๓๐ ณ ห้องประชุม วศ.ทร. และ สวพ.ทร. ชั้น ๕ เมื่อ ๑๐ ก.ค.๖๒
   พลเรือตรี กิติพงษ์ เรืองเดช เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกปฏิบัติการบรรเทาสาธารณภัย ในพื้นที่ ทร. ประจำปี งป.๖๒ ณ กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ เมื่อ ๒๐ มิ.ย.๖๒
   พลเรือตรี กิติพงษ์ เรืองเดช เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา แก่บุตรข้าราชการ ทหาร ลูกจ้าง และพนักงานราชการ กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือและสาย วิทยาการ ประจำปี ๒๕๖๒ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ ๑๘ มิ.ย.๖๒ จำนวน ๔๒ ทุน ณ ลานเอนกประสงค์ ชั้น ๑ อาคารกองบังคับการ กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ เมื่อ ๒๐ มิ.ย.๖๒๒
   พลเรือตรี กิติพงษ์ เรืองเดช เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับยศข้าราชการกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ ที่ได้รับการแต่งตั้งยศ จำนวน ๑ นาย คือ จ่าตรี คมสันต์ แก้วแดง ณ ห้อง วศ.สัมพันธ์ กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพ ฯ เมื่อ ๑๙ มิ.ย.๖๒
   พลเรือตรี กิติพงษ์ เรืองเดช เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เป็นประธานในการจัดงานเนื่องในวันคล้ายวัน สถาปนากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ ครบรอบ ๙๑ ปี ๑๘ มิ.ย.๖๒ โดยมีพิธีสักการะศาลพระภูมิเจ้าที่ ถวาย สักการะพระอนุสาวรีย์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขต อุดมศักดิ์ และกระทำพิธีทางศาสนา พร้อมจัดเลี้ยงอาหารแก่กำลังพลกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ ณ อาคารกองบังคับการ กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ เมื่อ ๑๘ มิ.ย.๖๒๖๒
   นาวาเอก วสันต์ จันทวงค์ รองเจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ นำข้าราชการทหาร ลูกจ้าง และพนักงานราชการ วศ.ทร. ร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์โดยการพัฒนาพื้นที่บริเวณรอบกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ ๑๘ มิถุนายน ของทุกปี ณ กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ เมื่อ ๑๒ มิ.ย.๖๒
   นาวาเอก วสันต์ จันทวงค์ รองเจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เป็นประธานในการปฐมนิเทศ นิสิตและนักศึกษาฝึกงาน ในวันพฤหัสบดีที่ ๖ มิ.ย.๖๒ เวลา ๑๐๐๐-๑๒๐๐ ณ ห้อง วศ.สัมพันธ์ กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพ ฯ
   พลเรือตรี กิติพงษ์ เรืองเดช เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เป็นหัวหน้าคณะ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของ วศ.ทร.เข้ารับการตรวจประเมิน PMQA ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (รอบแรก) ใน วันพุธที่ ๒๙ พ.ค.๖๒ เวลา ๑๓๐๐ – ๑๖๐๐ ณ ห้องประชุม สปช.ทร.(๒) ชั้น ๔ บก.ทร. วังนันทอุทยาน ทาง สปช. หัวหน้าคณะตรวจประเมิน คือ พล.ร.ต.วุฒิชัย สายเสถียร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบราชการ สปช.ทร.
   พลเรือตรี กิติพงษ์ เรืองเดช เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับยศข้าราชการกลาโหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตร เป็นนายทหารชั้นสัญญาบัตร จำนวน ๒ นาย ดังนี้ ว่าที่ เรือตรีหญิง อัญพัชร์ ธีระอนันต์พร และ ว่าที่ เรือตรีหญิง จีรนันท์ แก้วกระจ่าง ณ ห้อง วศ.สัมพันธ์ กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพ ฯ เมื่อ ๒๒ พ.ค.๖๒
   พลเรือตรี กิติพงษ์ เรืองเดช เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ พร้อมคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ข้าราชการ ทหาร ลูกจ้าง และพนักงานราชการ วศ.ทร. และ สวพ.ทร. ร่วมพิธีถวายสักการะพระอนุสาวรีย์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื่องในวันอาภากร ณ พระอนุสาวรีย์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พุทธมณฑลสาย ๓ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ เมื่อ ๑๗ พ.ค.๖๒
   พลเรือตรี กิติพงษ์ เรืองเดช เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมหลักสูตรการป้องกันเคมี ชีวะ รังสี นิวเคลียร์ ชั้นสัญญาบัตร ประจำปี งป.๖๒ ณ ห้อง วศ.สัมพันธ์ กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพ ฯ เมื่อ ๑๗ พ.ค.๖๒
   พลเรือตรี กิติพงษ์ เรืองเดช เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับยศข้าราชการกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน ๑ นาย คือ ว่าที่ เรือเอกหญิง สายฝน สมบุญ ณ ห้อง วศ.สัมพันธ์ กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพ ฯ เมื่อ ๑๕ พ.ค.๖๒
   พลเรือตรี กิติพงษ์ เรืองเดช เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ นำข้าราชการทหาร ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ของกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ เมื่อ ๗ พ.ค.๖๒
   พลเรือตรี กิติพงษ์ เรืองเดช เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ พร้อมด้วยข้าราชการ ทหาร ลูกจ้าง และพนักงานราชการกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ ร่วมถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ พร้อมกับบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ วัดโกมุทพุทธรังสี เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ เมื่อ ๒๙ เม.ย.๖๒
   พลเรือตรี กิติพงษ์ เรืองเดช เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีปลดทหารกองประจำการ ผลัดที่ ๑/๕๘ สังกัดกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ จำนวน ๑ นาย คือ พลฯ คมสันต์ แก้วแดง ณ ห้อง วศ. สัมพันธ์ กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ เมื่อ ๒๙ เม.ย.๖๒
   พลเรือตรี กิติพงษ์ เรืองเดช เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ พร้อมด้วยคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ร่วมกันปลูก "ต้นรวงผึ้ง" ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำรัชกาลที่ ๑๐ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ บริเวณลานสนามหญ้าเสาธงชาติ กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ เมื่อ ๒๙ เม.ย.๖๒
   พลเรือตรี กิติพงษ์ เรืองเดช เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ และคณะ เข้าเยี่ยมคำนับ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ และผู้บัญชาการฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ ๓ พร้อมร่วมหารือและขอรับทราบ ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง การส่งกำลังบำรุงสายวิทยาศาสตร์ รวมทั้งตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ วศ.ทร. ในการสนับสนุนการตรวจและบรรจุสารดับเพลิงของเครื่องดับเพลิงขั้นต้น การตรวจวิเคราะห์น้ำบริโภคและอุปโภค การตรวจวิเคราะห์น้ำมันหล่อลื่นประจำเรือ และสอบเทียบเครื่องตรวจจับก๊าซออกซิเจนและแก๊สระเบิด ณ ทัพเรือภาคที่ ๓ อ.เมือง จ.ภูเก็ต เมื่อ ๒๕ - ๒๖ เม.ย.๖๒
   พลเรือตรี กิติพงษ์ เรืองเดช เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ และคณะ เข้าเยี่ยมคำนับ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ และผู้บัญชาการฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ พร้อมร่วมหารือและขอรับทราบ ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง การส่งกำลังบำรุงสายวิทยาศาสตร์ รวมทั้งตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ วศ.ทร. ในการสนับสนุนการตรวจวิเคราะห์น้ำบริโภค และอุปโภค การตรวจวิเคราะห์น้ำมันหล่อลื่นประจำเรือ และสอบเทียบเครื่องตรวจจับก๊าซออกซิเจนและแก๊สระเบิด ณ ทัพเรือภาคที่ ๒ อ.เมือง จ.สงขลา เมื่อ ๒๔ เม.ย.๖๒
   นาวาเอก กิติรัตน์ เงินมีศรี รองเจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เรือ นำคณะข้าราชการทหารกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ สำนักงานเขตทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ เมื่อ ๑๐ เม.ย.๖๒
   พลเรือตรี กิติพงษ์ เรืองเดช เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เป็นประธานเปิดกิจกรรมสืบสานประเพณี สงกรานต์ วศ.ทร. ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อความเป็นสิริมงคลและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี อันดีงามดั้ง เดิมของไทย รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาภายในหน่วย กิจกรรมประกอบด้วย การสรงน้ำพระพุทธรูป การแข่งขันกีฬาระหว่างหน่วยขึ้นตรง และการร่วมรับประทาน อาหารกลางวัน ณ กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ เมื่อ ๑๐ เม.ย.๖๒
   พลเรือตรี กิติพงษ์ เรืองเดช เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับยศข้าราชการกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน ๑ นาย คือ ว่าที่ เรือตรี วรการ หล้าหิบ ณ ห้อง วศ.สัมพันธ์ กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพ ฯ เมื่อ ๒๙ มี.ค.๖๒
   กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ จัดบรรยายหัวข้อ "การสร้างภาพลักษณ์ของทหารเรือหญิง" ให้กับกำลังพลหญิงของ วศ.ทร. โดยมี น.อ.หญิง กิ่ิงแก้ว แก้วกรรณ์ นปก.วศ.ทร. เป็นประธาน น.อ.หญิง ศศิวิมล ทองดีแท้ ผอ.กวก.วศ.ทร.(ผู้แทนทหารเรือหญิงของ วศ.ทร.) และมี น.ท.หญิง นฤมล เพ็งพลอย หน.กรรมวิธีข้อมูล บก.วศ.ทร. เป็นผู้บรรยาย ณ ห้องประชุม วศ.ทร. เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ เมื่อ ๒๖ มี.ค.๖๒
   พลเรือตรี กิติพงษ์ เรืองเดช เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรการป้องกันเคมี ชีวะ รังสี นิวเคลียร์ ชั้นสัญญาบัตร ประจำปี งป.๖๒ ณ ห้อง วศ.สัมพันธ์ กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพ ฯ เมื่อ ๒๕ มี.ค.๖๒
   นาวาเอก กิติรัตน์ เงินมีศรี รองเจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับยศข้าราชการกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน ๑ นาย คือ จ.ท.อรรถพล เขมะเพ็ชร์ ณ ห้อง วศ.สัมพันธ์ กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพ ฯ เมื่อ ๘ ก.พ.๖๒
   พลเรือตรี กิติพงษ์ เรืองเดช เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกปฏิบัติการสงคราม นิวเคลียร์ ชีวะ เคมี ในการฝึกร่วม/ผสม คอบร้าโกลด์ ๒๐๑๙ ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ วศ.ทร. ชั้น ๑ กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ เมื่อ ๗ ก.พ.๖๒
   นาวาเอก วสันต์ จันทวงค์ รองเจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ นำคณะข้าราชการ ทหาร ลูกจ้าง และพนักงานราชการ เข้าร่วมชมกิจกรรมวันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทร. ในการนี้ นาวาเอก กิติรัตน์ เงินมีศรี รองเจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ ประธานคณะทำงานการจัดการความรู้ของกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือและคณะทำงานฯ ได้นำผลงานเรื่องบ้านรัก (ษ์) น้ำ - Clean Water ร่วมจัดบูทนิทรรศการวันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทร. ณ อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น ๓ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ เมื่อ ๕ ก.พ.๖๑
   พลเรือตรี กิติพงษ์ เรืองเดช เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือและคณะ ไปปฏิบัติราชการ ณ นรข. เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้องการส่งกำลังบำรุงสาย วศ. รวมทั้งตรวจเยี่ยมการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ วศ.ทร. ในการสนับสนุนการซ่อมบำรุงและบรรจุสารดับเพลิงเครื่องดับเพลิงขั้นต้น และการตรวจวิเคราะห์น้ำอุปโภค/บริโภคสนับสนุน นรข. โดยมี น.อ.สันติ มนต์วิเศษ หน.ซบ.นรข. เป็นผู้แทน ผบ.นรข. ให้การต้อนรับ ณ บก.นรข. อ.เมือง จว.นครพนม ระหว่าง ๒๒ - ๒๔ ม.ค.๖๒
   กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ จัดข้าราชการ ทหาร ลูกจ้าง และพนักงานราชการของกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เข้าร่วมงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์" ณ พระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า เขตดุสิต กรุงเทพฯ เมื่อ ๒๐ ธ.ค.๖๑, ๑ และ ๑๔ ม.ค.๖๒ ระหว่างเวลา ๑๔๐๐ - ๒๐๐๐
   กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ โดย นาวาเอก กิติรัตน์ เงินมีศรี รองเจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ และหัวหน้าคณะทำงานประชาสัมพันธ์และกิจการพลเรือนของ วศ.ทร. นำคณะข้าราชการ ทหาร เข้าร่วมจัดกิจกรรมทางทหารเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมีการจัด นิทรรศการความรู้ด้านการปฏิบัติการ เคมี ชีวะ รังสี และนิวเคลียร์ การจัดซุ้มเกมส์การละเล่น ของไทย การแจกของรางวัล ภายใต้แนวคิดและคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ "เด็ก เยาวชน จิต อาสา ร่วมพัฒนาชาติ" ณ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ อ.พุทธมณฑล จว.นครปฐม เมื่อ ๑๒ ม.ค .๖๒
   พลเรือตรี กิติพงษ์ เรืองเดช เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือเป็นประธานในการจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ ๙ รูป เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๒ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่กำลังพล วศ.ทร.และ สวพ.ทร. ณ ลานจอดรถ กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ เมื่อ ๓ ม.ค.๖๒
   พลเรือตรี กิติพงษ์ เรืองเดช เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือพร้อมข้าราชการ ทหาร ลูกจ้าง และพนักงานราชการ สังกัดกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เข้าร่วมกิจกรรมการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ครั้งที่ ๑/๖๒ โดยมี เจ้าหน้าที่จากกองเวชกรรมป้องกัน กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นผู้ร่วมจัดการทดสอบ ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ชั้น ๑ อาคารกองบังคับการ กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ เมื่อ ๒๕ ธ.ค.๖๑
   พลเรือตรี กิติพงษ์ เรืองเดช เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้น จ่าเอก ประจำปี งป.๖๒ ณ ห้อง วศ.สัมพันธ์ กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพ ฯ เมื่อ ๒๔ ธ.ค.๖๑
   พลเรือตรี กิติพงษ์ เรืองเดช เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือเป็นประธานในพิธีปิดการอบรมหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้นพันจ่าเอก ประจำปี งป.๖๒ ณ ห้อง วศ.สัมพันธ์ กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพ ฯ เมื่อ ๒๑ ธ.ค.๖๑
   นาวาเอก กิติรัตน์ เงินมีศรี รองเจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ และคณะ เข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อ "การปฏิบัติการด้าน คชรน. ของทหาร เพื่อเตรียมความพร้อมภายใต้ภาวะฉุกเฉิน" โดยมีการทบทวนหลักปฏิบัติด้าน คชรน. ของเหล่าทัพต่างๆ รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและข้อตกลง ให้สามารถปฏิบัติการร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ แหล่งสมาคมนายทหาร วศ.ทบ. และ รร.นานาชาติบางแสน อ.เมือง จว.ชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๑ - ๑๔ ธ.ค.๖๑
   นาวาเอก วสันต์ จันทวงค์ รองเจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของ กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ (PMQA) ณ ห้องประชุมกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ เมื่อ ๗ ธ.ค.๖๑
   พลเรือตรี กิติพงษ์ เรืองเดช เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือเป็นประธานในพิธีประดับยศข้าราชการกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน ๒ นาย ณ ห้อง วศ.สัมพันธ์ กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพ ฯ เมื่อ ๖ ธ.ค.๖๑
   กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือร่วมจัดงานออกร้านกองทัพเรือ ในงานกาชาด ๑๒๕ ปี สภากาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๑ ณ สวนลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ ฯ ระหว่างวันที่ ๒๓ พ.ย. – ๑ ธ.ค.๖๑
   พลเรือตรี กิติพงษ์ เรืองเดช เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือนำคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เข้าร่วมงานประเพณีลอยกระทงประจำปี ๒๕๖๑ ของกองทัพเรือ เพื่อเป็นการร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีทางสายน้ำและยังเป็นการพบปะสังสรรค์ของข้าราชการกองทัพเรือและครอบครัว ณ บริเวณลานทัศนาภิรมย์ หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เมื่อ ๒๒ พ.ย.๖๑
   พลเรือตรี กิติพงษ์ เรืองเดช เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือเป็นประธานในการเปิดอบรม การให้คำแนะนำเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติการเคมี ชีวะ รังสี นิวเคลียร์ (คชรน.) ให้กับข้าราชการกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ โดยการอบรมครั้งนี้ได้เชิญวิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้าน คชรน. มาบรรยายในหัวข้อที่สำคัญ ดังนี้ ๑. นชค.ทางเรือ และการต่อต้านการก่อการร้ายด้วยอาวุธทำลายล้างสูง (WMD) โดย พลเรือตรี เทวัญ สุจริตวงศานนท์ ๒. ภัยคุกคามด้าน คชรน. และมุมมองในภาพรวม CBRN Threat and Overview โดย นาวาเอกหญิง กิ่งแก้ว แก้วกรรณ์ ๓. ภารกิจชุดปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ วศ.ทร. การใช้เครื่องมือและยุทโธปกรณ์ต่างๆ ทางด้าน คชรน. การสวมใส่ชุดป้องกันและการทดสอบความเชื่อมั่น สถานการณ์ทางด้าน คชรน. และสถานการณ์ทางด้านการบรรเทาสาธารณภัย โดย นาวาเอก มนตรี วงศ์ประยูร ณ ห้อง วศ.สัมพันธ์ กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพ ฯ ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๔ พ.ย.๖๑
   พลเรือตรี กิติพงษ์ เรืองเดช เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือเป็นประธานในพิธีประดับยศข้าราชการกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน ๔ นาย ณ ห้อง วศ.สัมพันธ์ กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพ ฯ เมื่อ ๑๓ พ.ย.๖๑
   พลเรือตรี กิติพงษ์ เรืองเดช เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือเป็นประธานในพิธีการจัดกิจกรรมปลูกต้นปอเทือง เนื่องในวันดินโลก (World Soil Day) และนำคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ พร้อมด้วยข้าราชการ ทหาร ลูกจ้าง และพนักงานราชการของกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ ร่วมในกิจกรรมปลูกต้นปอเทือง ดังกล่าว สืบเนื่องจากการที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ได้รับการถวายรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดิน เพื่อมนุษยธรรมจากสหวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติเป็นพระองค์แรก เพื่อสดุดีพระเกียรติคุณ ฯ ณ บริเวณพื้นที่ด้านข้างอาคารกองผลิตและซ่อมบำรุงและด้านข้างอาคารคลังวิทยาศาสตร์ทหารเรือ กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ เมื่อ ๓๑ ต.ค.๖๑
   พลเรือตรี กิติพงษ์ เรืองเดช เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือนำคณะข้าราชการ ทหาร ของกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ เมื่อ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑
   พลเรือตรี กิติพงษ์ เรืองเดช เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือพร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ เข้าเยี่ยมและแสดงความยินดีกับ พลตรี เกษมศิริ มีความดี เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารบก ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ และร่วมให้การต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในการพิจารณาเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุ ของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ นิวเคลียร์ ชีวะ เคมี ณ กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ เมื่อ ๑๑ ต.ค.๖๑
   พลเรือตรี กิติพงษ์ เรืองเดช เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือเป็นประธานในพิธีประดับยศข้าราชการกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน ๒ นาย ณ ห้อง วศ.สัมพันธ์ กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ เมื่อ ๙ ต.ค.๖๑
   พลเรือตรี กิติพงษ์ เรืองเดช เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือเป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้นพันจ่าเอก ณ ห้อง วศ.สัมพันธ์ กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ เมื่อ ๔ ต.ค.๖๑
   พลเรือตรี วิพันธุ์ ชมะโชติ อดีตเจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือส่งมอบหน้าที่เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ ให้กับ พลเรือตรี กิติพงษ์ เรืองเดช เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ ณ ห้อง วศ.สัมพันธ์ กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๒๘ ก.ย.๖๑
 
 
 
txt-plan.jpgCopyright © 2014 Naval Science Department All Rights Reserved.
หน้าหลัก | ประวัติหน่วย | ผู้บังคับบัญชา | ผู้บังคับบัญชาในอดีต | หน่วยงาน | วิสัยทัศน์/พันธกิจ | เฉพาะสมาชิก | แผนที่ | ติดต่อเรา

:: กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ Naval Science Department ::
Address : กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ 83 หมู่ 12 พุทธมณฑลสาย 3 เขตทวีวัฒนา กทม. 10170
Tel : 0-2475-7104 Fax : 0-2475-7138 Email : [email protected] Facebook : prnavalscience