นาวาเอก มนตรี วงศ์ประยูร

  • นาวาเอก มนตรี วงศ์ประยูร

  • ผู้อำนวยการกองนิวเคลียร์ ชีวะ เคมี