นาวาเอกหญิง กิ่งแก้ว แก้วกรรณ์

 • นาวาเอกหญิง กิ่งแก้ว แก้วกรรณ์

 • หัวหน้านายทหารฝ่ายอำนวยการ วศ.ทร.

 • การศึกษา

  - ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ทั่วไป) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  - Chemical Officer Basic Course : Chemical School , U.S.Army                                                                         

  - วิทยาลัยการทัพเรือ  รุ่นที่ ๕๐

  ประวัติการรับราชการ

  - รองผู้อำนวยการกองวิทยาการ  กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ   

  - รองผู้อำนวยการกองวิทยาการ  กรมสรรพาวุธทหารเรือ       

  - ผู้อำนวยการกองวิทยาการ  กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ