แบบสอบถามความพึงพอใจ

Release Date : 29-01-2012 00:00:00

QR code แบบสอบถามความพึงพอใจ

1. แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ขอรับบริการต่อคุณภาพการให้บริการ “บริการซ่อม แก้ไข พัสดุประเภทต่างๆ สาย วิทยาศาสตร์”

https://qrgo.page.link/QcRSS

2. แบบประเมินความไม่พึงพอใจของผู้ขอรับบริการต่อคุณภาพการให้บริการ “บริการซ่อม แก้ไข พัสดุประเภทต่างๆ สาย วิทยาศาสตร์”

https://qrgo.page.link/7wC1m

3. แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ขอรับบริการต่อคุณภาพการให้บริการ “วิเคราะห์ ทดสอบ ทดลอง และวิจัยทางวิทยาศาสตร์”

https://qrgo.page.link/CFnBj

4. แบบประเมินความไม่พึงพอใจของผู้ขอรับบริการต่อคุณภาพการให้บริการ“บริการวิเคราะห์ ทดสอบ ทดลอง และวิจัยทางวิทยาศาสตร์”

https://qrgo.page.link/5dm85

5. แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ขอรับบริการต่อคุณภาพการให้บริการ “บริการปฏิบัติการ และการป้องกันทางนิวเคลียร์ ชีวะ เคมี”

https://qrgo.page.link/ULgAT

6. แบบประเมินความไม่พึงพอใจของผู้ขอรับบริการต่อคุณภาพการให้บริการ“บริการปฏิบัติการ และการป้องกันทางนิวเคลียร์ ชีวะ เคมี”

https://qrgo.page.link/xqvhh

7. แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ขอรับบริการต่อคุณภาพการให้บริการ“บริการส่งกำลังพัสดุ สาย วิทยาศาสตร์”

https://qrgo.page.link/dVS49

8. แบบประเมินความไม่พึงพอใจของผู้ขอรับบริการต่อคุณภาพการให้บริการ“บริการส่งกำลังพัสดุ สาย วิทยาศาสตร์”

https://qrgo.page.link/rxWUw

9. แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ขอรับบริการต่อคุณภาพการให้บริการ “บริการพัฒนากำลังพล สายวิทยาศาสตร์”

https://qrgo.page.link/uVXFN

10. แบบประเมินความไม่พึงพอใจของผู้ขอรับบริการต่อคุณภาพการให้บริการ“บริการพัฒนากำลังพล สายวิทยาศาสตร์”

https://qrgo.page.link/fNk2N

11. แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ขอรับบริการต่อคุณภาพการให้บริการ“บริการสร้าง/ผลิต พัสดุ สาย วิทยาศาสตร์”

https://qrgo.page.link/HvqqQ

12. แบบประเมินความไม่พึงพอใจของผู้ขอรับบริการต่อคุณภาพการให้บริการ “บริการสร้าง/ผลิต พัสดุ สาย วิทยาศาสตร์”

https://qrgo.page.link/u34zD

13. Cobra Gold 2020 Evaluation Form

https://qrgo.page.link/kPToD